ضریب دروس کارشناسی ارشد روانشناسی در گرایش‌های مختلف

نام درس ضریب دروس در گرایش‌های مختلف
عمومی بالینی روانسنجی
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 2 2 2
علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 1 1 0
آمار و روش تحقیق 1 1 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2 2 1
روانشناسی رشد 2 2 2
روانشناسی بالینی 0 3 0
روانشناسی عمومی 2 0 1
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1 1 0
روانسنجی 0 0 2
آزمون‌های شناختی هوش و استعداد 0 0 2
روانشناسی صنعتی و سازمانی 0 0 0
روانشناسی اجتماعی 0 0 0
رفتار سازمانی 0 0 0
روانشناسی امور استخدامی 0 0 0
بالندگی سازمانی 0 0 0

نام درس ضریب دروس در گرایش‌های مختلف
صنعتی و سازمانی کودک و نوجوان خانواده درمانی
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 2 2 2
علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 0 1 1
آمار و روش تحقیق 2 1 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 0 2 2
روانشناسی رشد 0 2 2
روانشناسی بالینی 0 3 3
روانشناسی عمومی 0 0 0
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 0 1 1
روانسنجی 0 0 0
آزمون‌های شناختی هوش و استعداد 0 0 0
روانشناسی صنعتی و سازمانی 2 0 0
روانشناسی اجتماعی 2 0 0
رفتار سازمانی 3 0 0
روانشناسی امور استخدامی 3 0 0
بالندگی سازمانی 3 0 0